Documenten

Onderstaand treft u een overzicht aan van relevante documenten, beleid en procedures:

Beleid voorkomen belangverstrengeling
Beheerst beloningsbeleid
Order uitvoeringsbeleid
Europese Benchmark-verordening
Kenmerken van financiële instrumenten
Beleid duurzaamheid / ESG


Klachtenregeling De Vermogensbeheerders
De Vermogensbeheerders doet er alles aan om het vertrouwen dat u ons geeft volledig waar te maken. Wij spannen ons nadrukkelijk in om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Integriteit en transparantie zijn daarbij voor ons kernwaarden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. In dat geval kunt u een klacht indienen. Hoe u dat doet vertellen wij u hieronder.

Interne klachtenprocedure:
Als u een klacht heeft over onze dienstverlening dan kunt u die per brief of email bij ons indienen. U dient een klacht zo spoedig als mogelijk bij ons kenbaar te maken en uiterlijk binnen een jaar nadat u van de feiten kennis heeft genomen / heeft kunnen nemen. Post Vermogensbeheer stuurt u binnen een week na ontvangst van de klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging per email. Wij pogen uw klacht zo spoedig mogelijk naar volle tevredenheid af te handelen.

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht door De Vermogensbeheerders, dan kunt u twee dingen doen:

Externe klachtenprocedure:
1 – U kunt uw klacht indienen van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Dit kan pas nadat u uw klacht heeft voorgelegd aan De Vermogensbeheerders en u niet tevreden bent met de uitkomst of als u na zes weken geen reactie van De Vermogensbeheerders op uw klacht heeft ontvangen.
Uw klacht moet binnen drie maanden nadat u geen overeenstemming met ons heeft bereikt worden voorgelegd aan het KiFiD. De Vermogensbeheerders staat geregistreerd bij het KiFiD en accepteert een  uitspraak van het Kifid als niet bindend. Binnen KiFiD doorloopt uw klacht een aantal fasen. Hierover kunt u meer lezen op de website van het KiFiD ( www.kifid.nl).

2 – U kunt naar de rechter stappen.
Bent u het niet eens met het oordeel van KiFiD dan kunt u naar de rechter stappen. U kunt ook direct naar de rechter stappen zonder eerst naar het KiFiD te gaan. Als u meteen naar de rechter gaat, dan kunt u na een oordeel van de rechter niet meer naar het KiFiD.


Veiligheid
De Vermogensbeheerders werkt samen met vier professionele partijen (“depotbanken”) alwaar een effectenrekening op uw naam wordt geopend. De depotbanken zijn: Binckbank, KBC, Fondsenplatform en DEGIRO. Een eventueel faillissement van De Vermogensbeheerders heeft geen enkele consequentie voor uw effecten en liquiditeiten die u aanhoudt bij de diverse depotbanken.

De rol van de depotbanken is beperkt tot die van faciliterende instelling. Dit houdt in dat zij de organisatie zijn die onze opdrachten uitvoert en administreert. Deze vorm van samenwerking wordt vastgelegd in een tripartiete overeenkomst. Door heldere rapportages en uw eigen internettoegang blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen uw beleggingsportefeuille en kunt u alle uitgevoerde mutaties raadplegen. Uiteraard ontvangt u een overzicht van de kosten (zoals transactiekosten) en beheervergoeding.


Samenwerkingen

Baloise Vie
Bâloise werd in 1863 opgericht in het Zwitserse Bazel. Al snel breidde de Baloise Group haar activiteiten uit naar het buitenland. Zo richtte zij in 1876 in het Groothertogdom Luxemburg een verzekeringsmaatschappij op. Bâloise heeft de Luxemburgse activiteiten sinds de oprichting voortdurend verder ontwikkeld.
De maatschappij biedt zowel voor particulieren als bepaalde beroepsgroepen een breed pakket aan verzekeringsproducten, leven en niet-leven, aangepast aan hun behoeften. Bâloise is vast verankerd in het economische en maatschappelijke leven en behoort vandaag de dag tot de belangrijkste verzekeraars op de Luxemburgse markt.


Fundshare Fund Management
Fundshare Fund Management beheert momenteel een 4-tal fondsen en 23 sub-fondsen met een totaal belegd vermogen van ongeveer 500 miljoen euro. De Vermogensbeheerders treedt op als Operating Company voor een sub-fonds. Te weten het:

  • Fundshare Post Opbouw Inkomens Fonds

Beleid duurzaamheid / ESG
Vanaf 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden. Deze Europese wetgeving volgt uit het klimaatakkoord van Parijs. Door bedrijven uit de financiële sector te stimuleren open te communiceren over de diverse duurzaamheidsaspecten van het gevoerde beleid, verwacht de EU dat de financiële sector kan bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en kan helpen andere duurzame doelstellingen te ondersteunen.

Financiële instellingen, waaronder beleggingsondernemingen zoals De Vermogensbeheerders, dienen vanaf 10 maart aan te geven of zij duurzaamheidsoverwegingen meenemen in hun beleggingsproces.

Vanuit De Vermogensbeheerders hebben wij vooralsnog besloten de portefeuilles die aan de cliënten worden aangeboden, niet als “duurzaam” te kwalificeren binnen het kader van de SFDR, dit omdat er nog veel onduidelijkheid bestaat en objectieve berekeningsmethodes ontbreken. Wel nemen wij de ESG-criteria van Sustainalytics mee in het beoordelingsproces op fondsniveau. Wij volgen de ontwikkelingen ten aanzien van duurzaamheid en zullen hierop gepaste acties ondernemen.